Hoe en wanneer neem jij contact op met jouw vertrouwenspersoon?

Heeft jouw werkgever ons ingeschakeld als de vertrouwenspersoon van jouw organisatie, dan kun je contact opnemen met de aangestelde vertrouwenspersoon van VP-Innovare


Hieronder de informatie die je op weg kan helpen om contact op te nemen met je vertrouwenspersoon.

Rol werkgever, wat mag je van je werkgever verwachten?


Als werkgever dien je samen met je werknemers zorg te dragen voor een een veilige werkplek. In de wetgeving is dit o.a. geregeld in de Arbowet en de Wet Bescherming Klokkenluiders. De arbowet stelt eisen aan de fysieke arbeidsomstandigheden (zoals inrichting van werkplekken, gebruik gevaarlijke stoffen, fysieke arbeidsbelasting, etc.) en de psycho-sociale aspecten van een werkplek. M.a.w. je werkgever, samen met werknemers, is ook verantwoordelijk voor een sociaal veilige werkplek en je werkgever moet hiermee ook rekening houden in haar beleid.


In geval van integriteitkwesties is de wet "Bescherming Klokkenluiders" van toepassing. Deze wet stelt eisen aan een meldregeling voor integriteitkwesties. In deze meldregeling dient o.a. het veilig melden en bescherming van de melder te worden geborgd. Deze meldregeling is verplicht voor organisatie met meer dan 50 medewerkers. 


Jouw werkgever beseft zich dat het niet altijd makkelijk voor jou is om een lastige kwestie,  waardoor jij je onveilig voelt op je werkplek, bij de leiding bespreekbaar te maken. Vandaar dat jouw werkgever ons als vertrouwenspersoon heeft aangesteld.

Rol vertrouwenspersoon


Jouw vertrouwenspersoon is je eerste aanspreekpunt en ondersteunt jou bij het bespreekbaar maken en behandelen van je klacht of melding. Of is gewoon een luisterend oor als je dat wilt. M.a.w. onze vertrouwensperoon ondersteunt je bij het terug krijgen van een sociaal veilige werkplek.

 • Luisterend oor zonder oordeel: Je vertrouwenspersoon vangt je op, biedt jou een luisterend oor, biedt je de ruimte om je verhaal te vertellen en je emoties te uiten. Zonder enig oordeel, zonder enige consequenties. Immers, onze vertrouwenspersoon zal je verhaal vertrouwelijk aanhoren.   


 • Coachen en begeleiden: Jouw vertrouwenspersoon zal in éen of meerdere gesprekken je helpen de kern van het probleem duidelijk te krijgen, coachen en ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen. Informeren over mogelijke consequenties van keuzes en de klachtenprocedure. Begeleiden bij vervolgstappen, bij het bekendmaken van de situatie (indien je daartoe besluit). 


 • Nazorg:  Indien je zou besluiten om met ondersteuning van je vertrouwesnpersoon over te gaan tot een formele klacht of melding, zal de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het goed afwikkelen van de klacht/melding, externe hulp inschakelen (indien gewenst/noodzakelijk) zoals de bedrijfsarts of een mediator. De vertrouwenspersoon laat je dus niet zo maar los na het doen van een eventuele klacht of melding!


 • Vertrouwelijkheid: Indien je met je vertrouwenspersoon in gesprek gaat zal hij/zij jou verhaal vertrouwelijk behandelen. Ook naar jouw werkgever toe. Dat is dan ook de reden dat je vertrouwenspersoon anonieme aantekeningen maakt, zodat je vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Hij/zij zal je dan ook niet vragen om informatie via bijvoorbeeld mail met elkaar uit te wisselen, maar dit zoveel mogelijk via de gesprekken te doen op een voor jouw veilige locatie, hetzij fysiek, hetzij digitaal.


 • Jij houdt de regie: De vertrouwensperoon coacht, ondersteunt, adviseert en begeleidt je, maar helpt jou ook om de regie te houden over de situatie. Uiteindelijk bepaal jij hoe je met de situatie wilt omgaan. 

Wanneer neem je contact op met de vertrouwenspersoon?


Indien jij het gevoel hebt dat jij je niet veilig voelt op je werkplek, dan kun jij contact opnemen met je vertrouwenspersoon; 

 • Heb je ongewenste omgangsvormen van je collega's of externe relaties van je organisatie ervaren, vind je het lastig om dit met de leiding te bespreken (om welke reden dan ook), of heb je dat al gedaan, maar er wordt niets mee gedaan?
 • Ben je getuige van een integriteitschending of misstand die je dwars zit, vind je het lastig om deze met de leiding te bespreken (om welke reden dan ook), of heb je dit al gedaan, maar er wordt niets mee gedaan?

In beide gevallen kan dat bij jou een onveilig gevoel op je werkplek geven. De vertrouwenspersoon is dan je eerste aanspreekpunt waar je in alle rust je verhaal kunt doen zonder enig oordeel en consequenties. En nogmaals, dit alles in vertrouwelijkheid.


Zaken zoals bijvoorbeeld werkdruk in het algemeen en verschil van mening over je arbeidsvoorwaarden vallen niet onder aandachtsgebied van een vertrouwenspersoon. Dit zijn zaken die je met je leidingevende zal moeten bespreken.


Ongewenste omgangsvormen


Ongewenste omgangsvormen komen, helaas, op vele plekken voor. Maar liefst 15% van de medewerkers komt hiermee in aanraking bij collega's en zelfs 25% bij externe relaties van de werkgever. Het is ook heel vaak moeilijk te duiden en subjectief. Wat voor de één een grapje is, is voor de ander bijzonder kwetsend of bedreigend. Maar wees je ervan bewust dat het bepalend is hoe jij het als "ontvanger" hebt ervaren en niet hoe de "vermeende dader" het heeft bedoeld! 


Ongewenste omgangsvormen zijn o.a.:

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel/intiem getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat jij als ongewenst ervaart.

Agressie en intimidatie

Van agressie en intimidatie is sprake wanneer jij je verbaal en/of fysiek wordt lastiggevallen en/of bedreigd en/of aangevallen.

Pesten

Als je ervaart dat anderen naar jou intimiderend gedrag vertonen met een structureel & intentioneel karakterzonder dat jij je hierop kan verdedigen. Je ervaart bijvoorbeeld dat er kleinerende grapjes gemaakt worden ten koste van een jou, je belachelijk wordt gemaakt, wordt buitengesloten, geisoleerd, genegeerd.

Discriminatie

Je ervaart dat jij je anders behandeld, achtergesteld of uitgesloten voelt op basis van (persoonlijke) kenmerken, zoals bijvoorbeeld je geaardheid, godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, nationaliteit, ...

Integriteitschendingen of misstanden


Een melding van ongewenste omgangsvomen betreft de persoon zelf. Terwijl bij een integriteitskwestie wordt deze gemeld door een persoon die het waarneemt. Vandaar dat we spreken van een 'melder' resp. 'melding' bij een integriteitskwestie en van een 'klager' resp. 'klacht' bij ongewenste omgangsvormen.


Integer handelen wil zeggen dat 'het gedrag overeen stemt met de relevante normen en de daarmee samenhangende (spel)regels van de organisatie en de samenleving'. Voor een deel is dit heel subjectief, want we hebben allemaal eigen normen en waarden. Maar voor een deel ook objectief vastgelegd in de wet (zoals diefstal, fraude, omkoping, etc.) en mogelijk in het integriteitsbeleid van je organisatie. Integer handelen is datgene 'wat het daglicht kan verdragen', 'de goede dingen goed doen, ook als niemand kijkt'.  


Bij meldingen van integriteitkwesties maken we onderscheid in:


Onregelmatigheden

Dit betreft fouten in de uitvoering, de structuren en/of de procedures die zo ernstig zijn dat ze de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende overstijgen.

Voorbeeld: procedure zo inrichten dat die wel geld bespaart, maar dat het eindproduct minder van kwaliteit is, waardoor derden er schade van kunnen ondervinden of zelfs resulteerd in een onveilig product.

Integriteitschending

Incidenten waarbij personen de normen en waarden van jouw organisatie schenden en zich dus niet houden aan de gedragscode waarin deze normen en waarden vastliggen.

Dit kan varieren van het ogenschijnlijk relatief onschuldig meenemen van kopieerpapier (terwijl duidelijk gecommuniceerd is in de organisatie dat dit niet geoorloofd is) tot grote diefstal, fraude, machtmisbruik, corruptie. Bij een integriteitschending blijft in de regel de schade beperkt tot de organistaie zelf of de directe relaties. 

Integriteitsmistand 

Soms zijn de gevolgen van een integriteitkwestie zo groot dat dit gevolgen heeft voor grote groepen, de volksgezondheid, openbaar bestuur, de maatschappij. In deze gevallen spreken we van een misstand.

Jouw vertrouwenspersoon is zowel gecertificeerd voor ongewenste omgangsvormen als integriteit. Dus bij meldingen over integriteit zal je vertrouwenspersoon je ondersteunen, adviseren en begeleiden bij de behandeling van de melding. Echter, bij integreit zijn er meer wettelijke laders van toepassing waarmee rekening moet worden gehouden. Niet alleen de wet Bescherming Klokkenluiders maar ook wetgeving inzake corruptie, omkoping en europese wetgeving indien de melding een inbreuk op een europees recht betreft. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld inbreuk op europese kwaliteitstandaarden, europese aanbesteding. Je vertrouwenspersoon kan je hierover goed informeren en adviseren. Bovendien kan dan ook advies worden ingewonnen bij het Huis voor Klokkenluiders. 

Hoe neem je contact op met je vertrouwenspersoon?

Van 21 februari t/m 18 maart (2024) zijn Lenie en Che Hsin moeilijk bereikbaar. Wij adviseren je om in deze periode contact op te nemen met Karen Walthuis.

 • Neem bij voorkeur telefonisch contact op of via Whats app
 • Om je eigen vertrouwelijkheid te garanderen, vraag via Whats app alleen om contact met je op te nemen zonder de casus te benoemen. Je vertrouwenspersoon belt jou binnen een dag terug. Dit geldt ook als je onverhoopt toch gebruik maakt van mail.  
 • Bij telefonish contact zal er op een zo kort mogelijk termijn een afspraak worden gemaakt. Afhankelijk van jouw eigen voorkeur;
  • een fysieke afspraak op een voor jouw geschikte en veilige locatie
  • of via Teams/Zoom